Konservatuvar Sekreteri

Adı Soyadı: Turgut YILMAZ
Tel: 4870
e-posta: turgutyz@omu.edu.tr

 
KONSERVATUVAR SEKRETERİ
Görev, Yetki ve Sorumluluklar


2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51/ b, 51/c maddelerinin gereğini yapar.
Konservatuvardaki idari birimlerin mevzuata uygun ve düzen içinde çalışmasını sağlar.
Konservatuvarın üniversite içi ve dışı tüm idari işlerini yürütür, istenildiğinde üst makamlara gerekli bilgileri sağlar,
Konservatuvarın idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Yüksekokul Müdürüne öneride bulunur.
Kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yürütülmesini sağlar.
Konservatuvar Kurulu ve  Konservatuvar Yönetim Kurulu gündemini hazırlar ve ilgililere duyurur. Raportörlüğünü yapar. Karar ve tutanaklarını hazırlar, uygulanmasını sağlar.
Konservatuvar bina ve tesislerinin kullanılabilir durumda tutulmasını sağlar; gerekli bakım ve onarım işlerini takip eder; ısınma, aydınlatma, temizlik vb hizmetlerin yürütülmesini sağlar.
Eğitim ve öğretim faaliyetleri ile yönetim görevlerinde kullanılan makine ve teçhizatın, hizmet araçlarının periyodik bakım ve onarımını yaptırır.
Konservatuvara gelen ilan ve duyurulardan ilgilileri haberdar eder.
Konservatuvar  ile ilgili istatistiklerin derlenmesini ve güncellenmesini sağlar.
Resmi evrakları  tasdik eder. Evrakların elemanlardan teslim alınması ve arşivlenmesini sağlar.
Öğrenci işleri, kütüphane gibi birimlerin düzenli çalışmasını; bütün tüketim -demirbaş malzeme ve materyallerin temini ve kullanılmasına kadar geçen işleyişi yönetir.
Öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasına yardım eder, Konservatuvar faaliyet raporunun ve Stratejik Planının hazırlanmasına yardım eder.
Konservatuvara alınacak akademik personelin sınav işlemlerinin takibi ve sonuçlarının Rektörlüğe iletilmesini sağlar. Akademik Personelin görev uzatılması için gerekli uyarıları yapar ve zamanında yerine getirilmesini sağlar.
Konservatuvar personelinin özlük haklarına ilişkin uygulamaları takip eder.
Gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasını yardımcı olur.
İdari personelin görev ve işlerini denetler, eğitilmelerini sağlar.
İdari personele ve öğrencilere mevzuat hakkında bilgi verir.
İdari personelin sicil işlemlerini yürütür.
Tüm  birimlerden gelen İdari ve Mali işler evraklarını ve diğer her türlü evrakı kontrol eder, gereği için hazırlıklar yapar.
5018 sayılı yasa 33.md gereği Gerçekleştirme Görevlisi olarak mali işleri yürütür,
Personelin özlük dosyalarının oluşumunu ve korunmasını sağlar.
Personelin izinlerini planlar ve sağlık raporlarını takip ederek yasal prosedürleri uygular.
Öğrenci ve personelden gelen dilekçeleri ilgili yerlere yönlendirir ve gerekeni yapar.
Halkla ilişkilere özen gösterir, Kongre, Seminer, Toplantı, Ağırlama çalışmalarında görev almak.  
Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapar.