Taşınır Kayıt

Adı Soyadı: Erdinç EKİNCİ
Tel: 4862
e-posta: erdinc.ekinci@omu.edu.tr
 
TAŞINIR KAYIT PERSONELİ
Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Genel çalışma talimatına uymak.
Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları ambarlarda muhafaza etmek.
Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.
Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvellerini konsolide görevlisine göndermek.
Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek.
Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.
Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek.
Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.
Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak.
Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak.
Taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak.
Görev alanı ile ilgili her türlü yazışmaları yapmak.
Birimle ilgili yazışmaları "Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak yapmak.
Birimle ilgili her türlü evrak ve dokümanı hazırlamak.
Rektörlük Makamı ile çeşitli kurum/kuruluş ve kişilerden gelen yazıları ilgili makamlarca verilen talimatlar doğrultusunda ve zamanında cevaplandırmak.
Süreli evrakları takip etmek ve zamanından önce cevaplandırılmasını sağlamak.
Görev alanında hizmetin etkili, verimli ve süratli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
Birimde yürütülen faaliyetlerle ilgili istatistiki bilgileri tutmak ve gerektiğinde kullanılmak üzere elektronik ortamda ve evrak olarak dosyalamak.
Birimin yangın, su baskını vb felaketler ile hırsızlıklara karşı güvenliği için her türlü tedbiri almak, olabilecek eksiklikleri önceden tespit ederek birim amirine bildirmek.
Birimindeki evrakları standart dosya düzenine göre dosyalamak ve arşivlemek.
Taşınır mal işlemleri ile ilgili otomasyon programlarını kullanmak.
Birim amirinin vereceği diğer görevleri yapmak.