Tahakkuk

Adı Soyadı: Erdinç EKİNCİ
Tel: 4862
e-posta: erdinc.ekinci@omu.edu.tr
 
TAHAKKUK PERSONELİ
Görev, Yetki ve Sorumluluklar


 

Genel çalışma talimatına uymak.
Kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatla verilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapar ve yaptırır.
Personelin aylık maaş, kısıtlı maaş, ek özel hizmet tazminatı, fiili hizmet zammı, ek ders, sınav ücreti, doğum ve ölüm yardımı, sürekli ve geçici görev yolluğu ve benzeri özlük haklarını takip eder, ödemeye bağlanmasını sağlar.
Personelin atama, nakil, emeklilik, askerlik, istifa, ücretsiz izin vb. işlemlerini hazırlar, ilgili birim ve kurumlara bildirir.
Görevli bulunduğu birimle ilgili her türlü yazışma ve işlemleri yapar.
Hazırlanan yazı ve dosyaların esas ve şekil açısından ilk incelenmesini yapar.
Görev alanında hizmetin etkili, verimli ve süratli bir şekilde yürütülmesini sağlar.
Rektörlük Makamı ile çeşitli kurum/kuruluş ve kişilerden gelen yazıları ilgili makamlarca verilen talimatlar doğrultusunda ve zamanında cevaplandırılmasını sağlar.
Birimlerde yapılan yazışmaların "Resmi Yazışmalarda Uygulanılacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak yapılmasından sorumludur.
Miatlı evrakların zamanında veya zamanından önce cevaplanmasından sorumludur.
Bağlı birimlerde yürütülen faaliyetlerle ilgili istatistiki bilgilerin tutulmasını sağlar.
Birimde yürütülen faaliyetlerin düzenli ve ulaşılabilir olması için gerekli tedbirleri alır.
Birimde yürütülen faaliyetlerle ilgili kanun, yönetmelik, yönerge ve makam talimatlarını takip eder ve zamanında uygulanmasını sağlar.
Biriminin yangın, su baskını vb. felaketler ile hırsızlıklara karşı güvenliği için her türlü tedbiri alır, olabilecek eksiklikleri önceden tespit ederek birim amirine bildirir.
Evrakların standart dosya düzenine göre dosyalanmasını ve arşivlenmesini sağlar.
SGK ve Maliye Bakanlığı ve Üniversitemizce hazırlanan otomasyon programlarına ilgili mevzuatı gereği verileri süresinde girmek, bildirimleri yapmak.
Birim amirinin vereceği diğer görevleri yapmak.