Personel İşleri

Adı Soyadı: Erdinç EKİNCİ
Tel: 4862
e-posta: erdinc.ekinci@omu.edu.tr
 
PERSONEL İŞLERİ GÖREVLİSİ
Görev, Yetki ve Sorumluluklar


Genel çalışma talimatına uymak.
Kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatla verilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmak ve yaptırmak.
Resmi kurallar çerçevesinde birimin düzenini sağlamak.
Görev alanında hizmetin etkili, verimli ve süratli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
Hazırlanan yazı ve dosyaların esas ve şekil açısından ilk incelenmesini yapmak.
Görev alanı itibari ile yürütmekle yükümlü bulunduğu hizmetlerin yerine getirilmesinden dolayı amirine karşı sorumlu olmak.
Akademik ve idari personelin atama işlerini takip etmek ve sonuçlandırmak.
Akademik personelin görev süresi uzatılması işlerini takip etmek ve sonuçlandırmak.
Personelin yurt içi ve yurt dışı görevlendirme işlerinin takibi ve buna ilişkin her türlü yazışmalarını yapmak.
Öğretim Elemanlarının Konservatuvar İçi ve Konservatuvar Dışı dersler için görevlendirmeleri ile ilgili her türlü yazışmaları yapmak.
Personelin yıllık ve mazeret izinlerini hazırlamak, kayıtlarını tutmak, otomasyon programına kaydetmek.
Akademik ve idari personelin özlük dosyalarını tutmak.
Görev alanı ile ilgili her türlü yazışmaları yapmak.
Rektörlük Makamı ile çeşitli kurum/kuruluş ve kişilerden gelen yazıları ilgili makamlarca verilen talimatlar doğrultusunda ve zamanında cevaplandırılmasını sağlamak.
Birimlerde yapılan yazışmaların "Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak yapılmasından sorumlu olmak.
Süreli evrakları takip etmek ve zamanından önce cevaplandırılmasını sağlamak.
Birimle ilgili ihtiyaçları belirleyerek temini için Enstitü Sekreterine sunmak.
Bağlı birimlerde yürütülen faaliyetlerle ilgili istatistiki bilgilerin tutulmasını sağlamak.
Birimde yürütülen faaliyetlerin düzenli ve ulaşılabilir olması için gerekli tedbirleri almak.
Birimde yürütülen faaliyetlerle ilgili kanun, yönetmelik, yönerge ve makam talimatlarını takip etmek ve zamanında uygulanmasını sağlamak.
Biriminin yangın, su baskını vb felaketler ile hırsızlıklara karşı güvenliği için her türlü tedbiri almak, olabilecek eksiklikleri önceden tespit ederek birim amirine bildirmek.
Evrakların standart dosya düzenine göre dosyalanmasını ve arşivlenmesini sağlamak.
Hakkında inceleme ve soruşturma açılan akademik ve idari personelin dosyaları ile öğrencilerin kayıtlarını tutmak(öğrencilerin dosyaları öğrenci işleri biriminde arşivlenecektir).
İnceleme ve soruşturmalar ile ilgili her türlü yazışmaları yapmak ve takip etmek.
İnceleme ve soruşturma bürosu sekreterlik hizmetlerini yürütmek.
Birim amirinin vereceği diğer görevleri yapmak.