Evrak Kayıt

Adı Soyadı: Arzu AKTAŞ
Tel: 4861-7500
e-posta: arzu.aktas@omu.edu.tr
 
EVRAK KAYIT PERSONELİ
Görev, Yetki ve Sorumluluklar


Genel çalışma talimatına uymak.
Posta, kurye, görevli memur, faks, elektronik ortam yollarından gelen evrakları kontrol ederek ekleriyle birlikte eksiksiz olarak imza karşılığı teslim almak.
Genel evrakları türüne göre ayırmak.
EBYS programının "gelen sayfasına" kaydetmek.
Gelen evrak kaşesini basarak tarih ve sayısını yazmak suretiyle Konservatuvar sekreterine sunmak.
Konservatuvar sekreterliğinden dönen evrakları ilgili makamlara sunmak veya birimlere göndermek.
Onay makamından dönen evrakları ilgili ilgili birimlere iletmek ve kayıt etmek.
Evrak dağıtımında görevli personele giden evrakları zimmet defteriyle teslim almak.
Evrakın yerine ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek.
Kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatla verilen görevleri zamanında eksiksiz yapmak.
Birimin yangın, su baskını vb. felaketler ile hırsızlıklara karşı güvenliği için her türlü tedbiri almak, olabilecek eksiklikleri önceden tespit ederek birim amirine bildirmek.
Görev alanında hizmetin etkili, verimli ve süratli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
Birimindeki evrakları standart dosya düzenine göre dosyalamak ve arşivlemek.
Amiri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.