Kanun, Yönetmelik, Yönerge ve Esaslar

KANUNLAR

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu

2914 Sayılı Yüksek Öğrenim Personel Kanunu

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu


YÖNETMELİKLER

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Yaz Dönemi Eğitim Öğretim Yönetmeliği 

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği

Diğer Yönetmelikler


YÖNERGE ve ESASLAR

• Ondokuz Mayıs Üniversitesi  Devlet Konservatuvarı  Müzik Bölümü Geleneksel Türk Müzikleri Anasanat Dalı Hazırlık Sınıfı Eğitim Öğretim Ve Sınav Yönergesi

OMÜ - Bağıl Değerlendirme Yönergesi 

OMÜ - Uluslararası Öğrenci Başvuru Ve Kayıt Kabul Yönergesi

Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arası Geçiş Yönergesi

Yabancı Diller Yüksekokul Eğitim Ve Sınav Yönergesi

OMÜ Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Düzeyindeki Programlara Uluslararası Öğrenci Yatay Geçiş Yönergesi

Özel Öğrenci Yönergesi

• Ders Muafiyeti Ve İntibak İşlemleri Uygulama Esasları

• Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent Jüri Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Usûl ve Esaslar

• Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar 

• Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usûl ve Esaslar

• Eğitim Fak. Okullarda Uygulama Çalışmaları Yönergesi

• Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Personel Yurtiçi Ve Yurtdışı Görevlendirme Yönergesi

• Ondokuz Mayıs Ünı̇versı̇tesı̇
Akademı̇k Yükseltı̇lme Ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesı̇

• Diğer Yönergeler ve Esalar